Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Vox Aurumque

Komorný zbor Vox Aurumque pôsobiaci v Trnave sa od svojho vzniku (2010) zameriava na interpretáciu historickej vokálnej hudobnej tvorby. Zakladateľkou a umeleckou šéfkou je Hana von Schlosser. Ensemble koncertne uviedol diela Monteverdiho, Tallisa, de Werta, Gabrieliho, a i., zrealizoval slovenskú premiéru Mass for Five Voices anglického autora neskorej renesancie Williama Byrda.

Po skúsenostiach s interpretáciou diel vrcholných majstrov európskej renesancie sa ujíma priekopníckej úlohy prezentovať hudbu 16.-17. stor. z územia dnešného Slovenska.

Po úspešnej premiére duchovných piesní trnavského rodáka Jána Silvána (1493-1573), v rekonštrukcii prof. Egona Kráka, v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša (2012) sa VoxAurumque profiluje ďalej ako interpret duchovnej hudobnej tvorby protestantských autorov 17. stor. zo Spiša a Šariša: Thomasa Goslera, Georga Wirsingera, Johanna Schimracka, Zachariasa Zarewuckeho, Martina Rotha, Samuela Marckfelnera, a i., s cieľom zachraňovať a oživovať kultúrne a duchovné dedičstvo. Hudobná tvorba týchto autorov bola premiérovo uvedená v Trnave, 2013. Odznela vo viacerých mestách Slovenska, v rámci projektu MUSICA SCEPUSII - THESAURUS NOSTER. Súčasťou projektu bola nahrávka CD, digitalizácia hudobných prameňov a transkripcia dosiaľ nepublikovaných diel. V druhom projekte prezentácie duchovnej protestantskej hudby 17. stor. zo Spiša uviedol Vox Aurumque výber z diela Johanna Schimracka, spišsko-podhradského organistu a skladateľa, pod názvom JOHANNES SCHIMRACK ORGANISTA WARALII (premiéra v Trnave, 2015). V rámci projektu boli zrealizované koncertné i liturgické uvedenia diel tohto autora, ako i transkripcia dosiaľ nepublikovaných skladieb a nahrávka CD.

Interpretáciu spišskej neskorej renesancie vystriedala výzva v podobe ďalšieho interpretačného projektu MUSICA CREMNICIENSIS. V rámci projektu Vox Aurumque uviedol vo svetovej premiére zachované vokálno-inštrumentálne diela autorov 17. storočia, ktorých život a hudobné pôsobenie sa spájajú s históriou mesta Kremnica: Andreas Stirbitz, Johann Kusser, Nicolaus Mauritius Pollentarius (premiéra v Kremnici, 2018). V súčasnosti sa pripravuje vydanie CD s dramaturgiou uvedeného projektu.

Vox Aurumque mal možnosť predstaviť svoje umenie interpretácie duchovnej historickej hudby Horného Uhorska aj súťažne. V rámci celoslovenskej súťaže speváckych zborov Viva il canto 2019 v Spišskej Novej Vsi získal zlaté pásmo a špeciálnu cenu primátora mesta za interpretáciu starej hudby.

Hana von Schlosser (výskum, transkripcie, rekonštrukcie, naštudovanie, dirigent)

- absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, v odbore dirigovanie zboru (pedagogické vedenie: prof. Štefan Sedlický). Špecializuje sa v oblasti umeleckej interpretácie historickej duchovnej hudby Horného Uhorska.

Po skúsenostiach z odborných stáží a podujatí zameraných na interpretáciu starej hudby (Oslo, Barcelona, Centre de Musique Baroque de Versailles) zakladá vokálny ensemble zameraný na interpretáciu renesančnej hudby, Vox Aurumque (2010) a profiluje sa ďalej ako interpret autochtónnej hudobnej tvorby 16.-17. storočia z územia dnešného Slovenska. V rámci svojho zamerania sa venuje výskumu, transkripciám dobových hudobných zápisov a rekonštrukcii skladieb.

V r. 2004-2020 pracovala so Zavarským komorným zborom, kde bolo podobne jej snahou uvádzať historickú duchovnú hudbu Českého a Uhorského kráľovstva.

V r. 2017-2019, v rámci pedagogického pôsobenia na Katedre hudby FF PU v Prešove viedla komorný orchester Camerata Academica, s ktorým o. i. zrealizovala slovenskú premiéru zachovaných hudobných diel Samuela Capricorna, pressburského regenschoriho (1628-1665) a Gabriela Reilicha, rodáka zo Sv. Jura (1642-1677).

V súčasnosti pôsobí pedagogicky v oblasti cirkevnej hudby ako odborný asistent na Ústave sakrálneho umenia - Teologickom inštitúte Teologickej Fakulty Katolíckej Univerzity v Spišskej Kapitule. Je kantorkou Cirkevného zboru ECAV v Gelnici, ako i pedagógom ZUŠ v Gelnici.

Adam Štefunko (organ)

- venuje sa najmä hre na historické klávesové nástroje a kompozícii. Popri štúdiu hry na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. Dany Hajóssy, ArtD. študoval súkromne hru na čembale u Mgr. art. Agnesy Ferienčíkovej a hru na organe u Petra Stankoviča na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave. Od r. 2020 študuje hru na čembale a historických klávesových nástrojoch na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v tride prof. Barbary Marie Willi a dr. Martina Hrocha, organ u Mgr. Pavla Černého a MgA. Karla Martínka. Má za sebou niekoľko majstrovských kurzov pod vedením významných svetových umelcov. Je aktívny najmä v komornej hre, o. i. ako hráč bassa continua.

V r. 2020 a 2021 usporiadal online festival Baro Co. zameraný na mladých umelcov. Precestoval slovenské mestá so vzdelávacím projektom Baro Co - stará hudba stále mladá. V r. 2021 predstavil v rámci festivalu Musica Barocca program zameraný na duchovnú hudbu 17. a 18. stor. pre organ sólo alebo so spevom z územia dnešného Slovenska na barokovom organe majstra Martina Podkonického v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Spolupracoval s Operným štúdiom SND a Slovenským mládežníckym orchestrom pod vedením Petra Zajíčka na inscenácii Purcellovej opery Dido a Æneas. V r. 2022 sa ujal hudobného naštudovania troch Monteverdiho diel v rámci operného projektu Viva la famalor na JAMU v Brne.

Je absolventom informatiky a kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.