Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Komorný orchester VŠMU

vznikol na pôde VŠMU v Bratislave v roku 1998 ako ďalší orchestrálny formát Hudobnej a tanečnej fakulty, zahŕňajúci napríklad Symfonický orchester, orchester pre operné produkcie, ako aj zoskupenia hrajúce súčasnú a barokovú hudbu (VŠMU MODERN ORCHESTRA, VŠMU BAROQUE ENSEMBLE). Zameriava sa na štandardný svetový repertoár s cieľom pripravovať študentov VŠMU - prostredníctvom interpretačných projektov - na pôsobenie v profesionálnych komorných telesách. Umeleckí vedúci jednotlivých produkcií sa striedajú, aby sa tak sprostredkovali rôznorodé pohľady na interpretáciu diel. Ich naštudovanie doteraz prebiehalo pod umeleckým vedením Roberta Marečka, Alexandra Jablokova, Jozefa Horvátha, Juraja Čižmaroviča, Vladimíra Harvana a Ivany Pristašovej.

Komorný orchester VŠMU pravidelne vystupuje v Bratislave, ale predstavil sa aj na koncertných pódiách v Piešťanoch, Nitre, Trenčíne či nemeckom Bayreuthe.

Spevácky zbor VŠMU (VŠMU MODERN CHOIR )

vznikol z iniciatívy Vladimíra Sirotu pre potreby projektu VŠMU Slovak Sound 2018. V rámci projektu naštudoval súbor dielo slovenského skladateľa Petra Zagara - Apocalypsis Iohannis, s ktorým sa v novembri 2018 úspešne predstavil na Hudobnom festivale Schrattenbach v Olomouci a na viacerých koncertoch v Bratislave. O umelecké etablovanie sa tohto formátu na pôde školy sa pričinil zbormajster a dirigent Ladislav Kaprinay, ktorý teleso naďalej interpretačne pripravuje.

Študenti, motivovaní kvalitným predvedením diela Petra Zagara, prejavili záujem pokračovať v umeleckom rozvoji speváckeho zboru na pôde VŠMU. Aj vďaka nim sa dnes Spevácky zbor VŠMU môže prezentovať predvedením diela Bohuslava Martinů Otvírání studánek (v obsadení bez mužských hlasov).

Hlavným cieľom umeleckej činnosti speváckeho zboru, ako novej umeleckej aktivity na fakulte, jespojiť študentov jednotlivých katedier do spoločného umeleckého telesa a dôstojne reprezentovať HTF na pôde VŠMU, ale aj mimo Bratislavy na Slovensku či v zahraničí.

Táto umelecká aktivita zároveň priamo a pozitívne vplýva na umelecký rast študentov, rozvíja ich orientáciu vo viachlase, upevňujeintonáciu a prináša priestor na vytváranie nových inšpiračných zdrojov i profesionálnych vzťahov.

V budúcnosti plánujeme postupne zapojiť do účinkovania v zbore študentov všetkých katedier HTF VŠMU a vytvoriť väčšie vokálne koncertné teleso, schopné interpretovať rozsiahlejšie vokálne a vokálno-inštrumentálne diela.

Predpokladáme, že Spevácky zbor VŠMU bude realizovať jeden alebo dva koncertné projekty ročne. Najbližšou plánovanou aktivitou je účinkovanie na medzinárodnom festival G. Mahlera v Jihlave (ČR) v máji 2020.

Jozef Horváth

sa narodil v Bratislave. Patrí do generácie posledných absolventov husľovej triedy Albína Vrteľa na Konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia na konzervatóriu získal viacero ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky 1994 a 1996, North London Festival, Karol Dobiáš a i.). Je tiež držiteľom viacerých štipendií na medzinárodných majstrovských kurzoch, ktoré výrazne ovplyvnili jeho ďalšie umelecké smerovanie (E. Gratch, I. Bezrodny, I. Händel, V. Liberman a i.). Počas štúdia na VŠMU v Bratislave v triede doc. Jozefa Kopelmana (1996 - 2003) absolvoval dvojročný študijný pobyt na univerzite SMU v Dallase (USA) pod vedením významného amerického husľového pedagóga Dr. Eduarda Schmiedera. Po ukončení štúdií v Dallase mu bol udelený diplomom Artist Certificate v oblasti sólovej interpretácie. Po absolvovaní VŠMU v Bratislave pokračoval v štúdiu na Universität für Musik und Darstelende Kunst vo Viedni v triede Güntera Pichlera (Alban Berg Quartet). V rokoch 2003 - 2011 pôsobil ako sólista a koncertný majster v Orquesta Filarmónica de Málaga (Španielsko). V tomto období založil zoskupenie Cuarteto Alborán, s ktorým pravidelne vystupoval na koncertných pódiách v Španielsku, a zároveň sa aktívne venoval pedagogickej činnosti. V roku 2014 nastúpil na miesto koncertného majstra Slovenskej filharmónie a v roku 2016 sa stal prvým huslistom Moyzesovho kvarteta. Od roku 2014 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave, zároveň pravidelne umelecky spolupracuje s mládežníckymi telesami oboch inštitúcií, ako aj s interpretmi Slovenského mládežníckeho orchestra. 

Ladislav Kaprinay

študoval na Konzervatóriu v Bratislave najprv hru na klavíri, neskôr dirigovanie. V štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave na Katedre klávesových nástrojov (hra na klavíri s koncertným zameraním) a Katedre skladby a dirigovania (dirigovanie zboru). Sedem rokov pôsobil ako asistent Speváckeho zboru Technik. Dirigoval na mnohých koncertoch na Slovensku a na hudobných festivaloch vo Francúzsku a v Poľsku. Naštudoval aj niekoľko vokálno-inštrumentálnych diel ako napríklad Requiem Gabriela Faurého či Wolfganga Amadea Mozarta.

V rokoch 2009 - 2013 pracoval ako korepetítor a od roku 2013 ako druhý zbormajster Opery SND. Participoval pri naštudovaní mnohých titulov (Verdi: Aida, Macbeth, La traviata, Nabucco;Bizet: Carmen; Mozart: Così fan tutte, Únos zo serailu,Don Giovanni; Mascagni: Sedliacka česť; Leoncavallo: Komedianti; Čajkovskij: Piková dáma, Eugen Onegin; Puccini: Manon Lescaut, Turandot, Tosca, Plášť, Sestra Angelika; Janáček: Vec Makropulos; Wagner: Lohengrin; Beethoven: Fidelio; Ravel: Dafnis a Chloe a i.) a podieľal sa na príprave divadelného zboru pre rôzne vystúpenia doma i v zahraničí.

Pôsobí ako pedagóg na VŠMU a Konzervatóriu v Bratislave. Interpretačne spolupracuje so študentami spevu, ktorých sprevádza na početných koncertoch a súťažiach. Na pôde VŠMU každoročne pripravuje sólistov a spevácky zbor na školské predstavenia v rámci Operného štúdia. V roku 2018 stál pri vzniku zboru VŠMU Modern Choir, ktorý pripravil na úspešné koncerty projektu Slovak Sound prezentujúce mladých profesionálov z akademického prostredia.