Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Musica aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol v roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych interpretov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb vyústilo do sformovania špecializovaného súboru, od roku 1989 interpretujúceho hudbu 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch, resp. ich kópiách. Ťažiskom repertoára súboru je hudba stredoeurópskej proveniencie a snaha uvádzať neznáme diela z územia Slovenska. 

Musica aeterna pravidelne účinkuje na domácich pódiách a v zahraničí. Zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles a účasť na festivaloch starej hudby v Utrechte, Viedni, Šoproni, Prahe, Berlíne, Lipsku, Bratislave, Malmö, Münsteri, Bilbao, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti, Marseille. Súbor absolvoval umelecké turné v USA, Španielsku, Mexiku, Guatemale. So súborom pravidelne spolupracujú špecialisti na interpretáciu starej hudby, ako Christophe Coin, Paul Colléaux, Paul Goodwin, Peter Harvey, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Stephen Stubbs, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll a ďalší. Už viac ako 10 rokov realizuje súbor vlastné koncertné cykly - jarný Musica cameralis a jesenný pod názvom Stará hudba. Zároveň, na sviatok sv.Cecílie, patrónky hudby a hudobníkov, oživuje tradíciu ceciliánskych koncertov a tretí rok prezentuje barokovú operu pod názvom Opera aeterna. Bol súčasťou medzinárodného cezhraničného projektu Accentus musicalis, ktorý získal medzinárodné ocenenie. Súbor doteraz prezentoval okolo 40 nahrávok a za svoju umeleckú činnosť získal viaceré významné ocenenia, ako napríklad Diapason d´Or za komplet Concerti grossi Georga Muffata (1994, 1995, 2002), Classical Awards - MIDEM 2003 v Cannes za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. Ária di bravura (sólistka Martina Masaryková) a Resonate et plaudite ( hudba 17. storočia z Bratislavy) sú poslednými CD nahrávkami vydanými súborom. Rada Konferencie biskupov Slovenska mu roku 2006 udelila čestné uznanie za osobitný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku. Umeleckým vedúcim súboru je od roku 1990 Peter Zajíček. 

Peter Zajíček

študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Norimbergu, Viedni, Münsteri, Granade, Prahe, Brne, Katoviciach, Buenos Aires ...Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Vesailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenskom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby

Helga Varga Bachová

sa už počas štúdií aktívne venovala koncertnej činnosti. Spolupracovala s komornými súbormi ako Camerata Bratislava, Musica aeterna, Solamente naturali, SKO Bohdana Warchala, Musica Florea, Collegium Marianum, Voci Festose a i. a tiež dirigentmi (John Toll, Stephen Stubbs, Andrew Parrott, Peter van Heyghen a i.). Predstavila sa na festivaloch ako Melos-Étos, Dni starej hudby, Albrechtina, Konvergencie, Space, Podzimní festival duchovní hudby Olomouc a ď. Ako koncertná speváčka účinkuje aj v zahraničí - Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, ČR ..., kde spolupracuje s radom inštrumentalistov i ansámblov (napr. s popredným maďarským čembalistom Somom Dinyésom pravidelne koncertovala v rámci vokálnych recitálov z tvorby ranobarokových skladateľov).

Je členkou komorného zoskupenia Ensemble Ricercata a v spolupráci s ním premiérovala diela súčasných slovenských autorov - Juraja Hatríka, Lucie Koňakovskej, Ivana Valentu, Petry Bachratej, Daniela Mateja, Ľuboša Bernátha, Tomáša Boroša, Lukáša Borzíka a ďalších.

Nahrávala pre Slovenský rozhlas a ako interpretka sa podieľala na realizácii CD nahrávok viacerých komorných telies (Musica aeterna, Musica vokalis, Ensemble Ricercata a i.).

Petra Noskaiová

Mezzosopranistka Petra Noskaiová je absolventkou bratislavského Konzervatória (prof. R.Illenbergerová, 1988 - 1994)) a účastníčkou kurzov starej hudby v Krieglachu a štúdia u Marcusa van Altena. Harryho van der Kampa a Sigiswalda Kuijkena.

Pôsobila súčasne v niekoľkých významných českých komorných súboroch (Pražskí madrigalisti, Musica antiqua Praha a Cappella Musica Regialis), sólovo alebo v komornom obsadení spolupracovala so Sukovým komorným orchestrom, Cappellou Istropolitanou, SKO Bohdana Warchala. Hosťovala aj v Národnom divadle Praha v predstaveniach Castor et Pollux (J.P.Rameau) a Orfeo (C. Monteverdi). Pravidelne spoluúčinkuje v historických prevedeniach barokových opier českých, nemeckých a talianskych skladateľov.

So súborom Musica aeterna spievala pod taktovkou A. Parrota, F. Berniusa, J. Kleinbussinka a M. Gestera. Pôsobila aj v komornom súbore Camerata Bratislava (v spolupráci s ním a pod vedením dirigenta Jana Rozehnala realizovala niekoľko CD nahrávok). V 2009 účinkovala na BHS (v komornom programe Slovenské spevy). Nahráva pre Slovenský rozhlas i ďalšie nahrávacie spoločnosti (Slovart, Dynamic, Matou) a pravidelne účinkuje na festivaloch starej hudby. Spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby a s poprednými špecialistami na barokovú hudbu. Od roku 2010 je členkou uznávaného medzinárodného ensemblu VocaMe, zloženého zo špičkových interpretov starej hudby.

V ostatnom čase sa ako členka súboru Quasars Ensemble venuje aj uvádzaniu diel súčasných slovenských a svetových skladateľov.

Vox aeterna

Tento vokálny súborvznikol v roku 2006 z iniciatívy Petra Zajíčka. Je zložený z vokálnych sólistov a skúsených zborových spevákov, ktori sa zaoberajú kontextuálnou interpretáciou vokálnych diel baroka a klasicizmu. Ich aktivita je úzko spätá so súborom Musica aeterna a spolupracujú s ním pri realizáciach chrámovej vokálnoinštrumentálnej hudby. Od roku 2018 je zbormajsterkou tohto súboru Zuzana Buchová Holičková. 

Zuzana Buchová Holičková

vyštudovala dirigovanie zboru na VŠMU v Bratislave u prof. Blanky Juhaňákovej. Zároveň dirigovala a spievala v cirkevnom zbore Chorus Salvatoris a pôsobila aj ako asistentka zbormajsterky Ivety Viskupovej v zmiešanom zbore Technik. Rozšírila si vedomosti a zručnosti na medzinárodných majstrovských kurzoch a súťažiach. V rokoch 2012 - 2013 bola zbormajsterkou zmiešaného zboru Tirnavia. Naďalej pôsobí ako zbormajsterka a speváčka v zbore Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave a tiež ako asistentka dirigenta v zbore Technik. Od roku 2012 je dirigentkouDetského speváckeho zboru Canenspri SZUŠ Macharova (Bratislava). Dlhodobo spolupracuje so súborom starej hudby Musica aeterna. Pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v Centre výskumu hudobnej a tanečnej fakulty.