Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Komorný orchester mesta Trenčín

Komorný orchester mesta Trenčín vznikol 5. septembra 1990. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na starú hudbu, najmä z obdobia baroka, nadväzujúc tak na vyše tristoročnú tradíciu bohatého kultúrneho a hudobného života v Trenčíne, kde na pôde bývalého jezuitského, neskôr piaristického gymnázia prebiehali čulé hudobné aktivity. Kľúčový a mimoriadny význam pre teleso mala a stále má dlhoročná spolupráca s Petrom Zajíčkom, umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna.

Momentálne v telese pôsobí 18 ľudí včítane sólistiek (flauty, spev). V súčasnosti je jeho koncertným majstrom a umeleckým vedúcim Robert Zemene.

Komorný orchester mesta Trenčín pravidelne koncertuje nielen v Trenčíne a iných slovenských mestách, ale aj v zahraničí: Švédsko (2-krát), Francúzsko (4-krát), Švajčiarsko, Maďarsko(2x), Česká republika (7x). Zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných projektoch: spoločné koncerty so speváckym zborom MontéClair Langres (Francúzsko), s orchestrom Motala (Švédsko), UMC Cran-Gevrier (Francúzsko), Ilegal Chorus Brno (ČR). Spolupracovali s ním s viacerí významní dirigentami (Branislav Kostka, Terry McNamara, Jean-Sebastian Scotton, Veronika Hrúzová, Ewald Danel). Ako sólisti s orchestrom účinkovali významné osobnosti, napr. Peter Zajíček (husle), Emmanuel Rossfelder (gitara), Philippe Bernold (flauta), Kamila Zajíčková (soprán), Andrea Čajová (soprán), Rastislav Sucháň (trubka), Peter Valentovič (organ). Orchester spolupracuje so študentami a absolventami konzervatórií, akadémií, mladými začínajúcimi umelcami. Úzko spolupracuje so ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, s jej pedagógmi, zapájaní sú v dostupnej miere žiaci s perspektívou ich účinkovania v orchestri v budúcnosti. Nemalý význam pre KOMT má tiež spolupráca so Slovenským komorným orchestrom (spoločné koncerty v r. 2016 a 2018).

Orchester účinkoval aj netradičným spôsobom, napr. spolupráca s divadlom GuNaGu (muzikál V. Klimáčka "Láska"), 4-krát účinkoval na festivale Pohoda, kde o. i. predviedol Vivaldiho Glóriu (RV 589) spolu so speváckym zborom Chorus Alea a Tirnavia, s dirigentom Branislavom Kostkom. S dychovým orchestrom L´Union musicale de Cran-Gevrier spoluúčinkoval pri koncertoch rockovej hudby, zúčastnil sa na projekte židovských piesní a pod. Zúčastnil sa niekoľkokrát na celoslovenských súťažných prehliadkach Divertimento musicale, na ktorých bol viacnásobne ocenený. Počnúc rokom 1990 každoročne 26. decembra poriada vianočné koncerty, ktoré sa stali už tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v Trenčíne. 

Komorný orchester Iši Krejčího Olomouc

Orchester Iši Krejčího vznikol 3. apríla 1987 ako komorný súbor Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zakladateľom a prvým umeleckým vedúcim bol huslista RNDr. Vladimír Žůrek.Pod jeho vedením súbor pôsobil 10 rokov. V sezóne 1997/1998 prevzal vedenie orchestraďalší zo zakladajúcich členov - violista PaedDr. Josef Dvořák.

Počas svojej existencie usporiadal orchester desiatky koncertov v Olomouci a širokom okolí, koncertoval niekoľkokrát v Prahe, účastnil sa Národneho festivalu neprofesionálnych komorných a symfonických telies a ďalších festivalov, nakrúcal pre Český rozhlas Ostrava a Českú televíziu Praha.

Niekoľkoročná spolupráca sozmiešaným speváckym zborom Collegium vocale Olomouc bola prezentovanánajmä pravideľnými vianočnými koncertami v Chráme sv. Michala v Olomouci a niekoľkými výmennými zájazdami do Rakúska. Vrcholom doterajšej spolupráce bola spoločná nahrávka Českej mše vianočnej J. J. Rybu na CD a MC. Projekt byl realizovaný v novembri 1998 v olomouckom Chráme sv. Morica.

Komorný orchester Iši Krejčího je zakladajúcim členom Asociácie neprofesionálnych komornýcha symfonických telies (ANKST), od roku 1998 je registrovaný ako občianskezdruženie s vlastnou právnou subjektivitou. V januári 2000 došlo k zmene sídla aj názvu. V súčasnosti orchester pôsobi ako súbor Základnej umeleckej školy Iši Krejčího Olomouc.

Počas existencie sa v orchestri vystriedali desiatky neprofesionálnych hudobníkov z radov pedagógov a študentov olomouckých škôl, v súčasnosti sú členmi aj nejvyspelejší žiaci sláčkového oddelenia ZUŠ Iši Krejčího. Orchester spolupracuje s členmi Moravskej filharmónie Olomouc a Moravského divadla Olomouc, ako sólisti sa prezentujú vedľa profesionálnych hudobníkovtakisto studenti konzervatórií a niektorí členovia orchestra.

Orchester sa zameriava vedľa hudby baroka a klasicizmu aj na diela z obdobia romantizmu a tvorbu 20. storočia. Súčásťou repertoáru súaj skladby súčasných olomouckých autorov, najmä nedávno zosnulého doc. Pavla Čotka. Z posledných prezentácií orchestra mal nejväčší ohlas takmer dvojhodinový koncert v Příboře konaný v rámci neštátnych oslav 100. výročia narodenia S. Freuda.

V roku 1999 bol orchester iniciátorom vzniku prehliadky komorných orchestrov pod názvom "SETKÁNÍ".

Okrem niekoľkých živých nahrávok orchester nakrútil v roku 2002 v Redute profilové CD k 15. výročiu vzniku orchestra a v roku 2007 druhé profilové CD k 20. výročiu orchestra a zároveňaj DVD záznam z galakoncertu konaného 20. 4. 2007 v Klášterním Hradisku pri príležitosti tohto jubilea.