Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Peter Zajíček
Peter Zajíček

Peter Zajíček

študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí, realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby a edukačného projektu SCHOLA. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Norimbergu, Viedni, Münsteri, Granade, Prahe, Brne, Katoviciach, Buenos Aires ...Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so spoločnosťou barokového tanca L'Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenskom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia a v roku 2021 vydáva publikáciu Francúzsky husľový fenomén 1. polovice 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok, viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby. 

Peter Zajíček
Peter Zajíček
Musica Aeterna
Musica Aeterna

Súbor pre starú hudbu MUSICA AETERNA vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. J. Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru, ktorý bol v rokoch 1986 – 2005 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček. Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch, ako napr. Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi Zenei Napok Sopron, České mezinárodní slávnosti staré hudby Praha, Bach Tage Berlín, Bachfest Lipsko, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti a ďalšie festivaly v Bilbao, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti a i. Veľkým úspechom bolo koncertné turné po Mexiku a Guatemale. V roku 2009 – okrem iných koncertov – súbor otváral medzinárodný festival vo francúzskom Marseille – Abbey St.Victor a po prvý raz spolupracoval s operou SND, na pôde ktorej naštudoval a uviedol Haydnovu operu L'isola disabitata (Opustený ostrov). Súbor sa úspešne predstavil v Auditóriu Manuella de Fallu v Granade a na Dňoch starej hudby v nemeckom Herne, hosťoval v Rakúsku, Portugalsku a Slovinsku, opakovane hosťoval na Zelenka festival Praha – Drážďany, v rakúskom Rohrau, Třebíčskom hudobnom festivale, v Brne, Vaticiach a ďalších európskych metropolách. Viac ako desať rokov ponúkala Musica aeterna vlastný cyklus tematických koncertov pod názvom MUSICA CAMERALIS (so sprievodným slovom) a jesenný cyklus STARÁ HUDBA (s odborným výkladom P. Zajíčka), ktorý už dva roky uvádza pod jednotným názvom Musica Bratislavensis. V roku 2011 zrealizoval cyklus veľkonočných koncertov Musica pasqua. Tri roky bol významným aktívnym účastníkom bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Accentus Musicalis, venovaného výskumu a praktickej výučbe informovanej interpretácie, podporeného programom cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013 Creating the future, ktorý získal medzinárodné ocenenie. V spolupráci s poľským Szczawnickim Chórom inicioval a šesť rokov pripravoval v oboch republikách sériu koncertov pod názvom BAROKOVÉ EXPLORÁCIE. Sedem rokov oživuje v Bratislave a slovenských mestách tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby sv. Cecílii koncertným projektom SANCTA CAECILIA. Piaty rok uviedol súbor komorné barokové operné predstavenia pod titulom Opera aeterna v záhrade domu Albrechtovcov.

So súborom spolupracujú významní špecialisti pre starú hudbu: Ch. Coin, P. Colléaux, P. Dubreuil, R. Fuller, M. Gester, P. Goodwin, E. Higginbottom, J. Holloway, J. Kleinbussink, C. Mackintosh, Ch. Medlam, S. Pank, A. Parrott, Ch. Rousset, O. Schneebeli, S. Stubbs, S. Standage, M. Tan, J. Toll a mnohí ďalší.

Z doteraz viac ako 30 nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia, napríklad Diapason d'Or v rokoch 1994 a 1995 za komplet Concerti grossi G. Muffata; Classical Awards – MIDEM 2003 v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. V roku 2017 súbor vydal CD pod názvom Resonate & plaudite, Hudba z Bratislavy 17. storočia a o dva roky potom CD raritných sopránových árií Ária di bravura so sopranistkou Martinou Masarykovou. Obidve nahrávky boli nominované na Radio_Head Awards. Rada Konferencie biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobitý prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.

Musica Aeterna
Musica Aeterna