Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Bol založený v roku 1991 ako celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej zveľadeniu. Sídlom zboru je mesto Vráble.

Repertoár zboru má široký záber do historicko-štýlového vývoja
duchovnej hudby (gregoriánsky chorál, polyphonia sacra, klasická duchovná tvorba, vokálno-inštrumentálne diela). Jednou z dominánt zboru je uvádzanie diel slovenských skladateľov.

Od svojho vzniku sa ADOREMUS úspešne predstavil na medzinárodných festivaloch, uskutočnil stovky koncertov doma, ako i v mnohých krajinách Európy, v Južnej Amerike, účinkoval na celonárodných cirkevných slávnostiach. Spolupracoval s významnými skladateľmi a koncertnými umelcami, so Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Orchestrom Gustáva Broma, Moyzesovým kvartetom a ďalšími telesami.

Významná je jeho spolupráca so Slovenskou televíziou, pre ktorú realizoval viaceré hudobné relácie: Vianočné koledy, Adeste fideles - vianočné spevy krajín Európy, Čas radosti - starobylé vianočné spevy, Tichá noc - vianočné spevy, Pater mi - pôstne spevy, Surrexit Christus - veľkonočné spevy, Tu es Petrus - spevy na počesť pápeža Benedikta XVI. , Ave Maria - mariánske spevy a Dedičstvo otcov - spevy na počesť svätých Cyrila a Metoda.

Zbor realizoval nahrávky - spevy z Taizé MC Blízko je Pán, CD nahrávku Cantate Domino a CD Vianočné koledy. Na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Iuventus mundi cantat v Olomouci v kategórii duchovná a cirkevná hudba získal zlatú medailu.

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila zboru ADOREMUS cenu Fra Angelica za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.

Dušan Bill

Je absolventom Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Svoje vzdelanie v oblasti cirkevnej hudby si ďalej prehlboval školeniami u profesorov Bernarda Huneau a Godeharda Joppicha. Je umeleckým vedúcim a dirigentom Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS a Bratislavského chrámového zboru.

V roku 1990 vytvoril projekt obnovenia výučby cirkevnej hudby na Slovensku. Do roku 2011 pôsobil ako vedúci Oddelenia cirkevnej hudby a pedagóg zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave. Ako dirigent úspešne viedol Komorný zbor Konzervatória v Bratislave a zbor Dómu sv. Martina v Bratislave.

Znovuobjavil, editoval a premiéroval mnohé historické diela cirkevnej hudby slovenských skladateľov a skladateľov slovenskej proveniencie, najmä diela zachované v archívoch Bratislavskej kapituly a Slovenského národného múzea. Súčasne je aj významným interpretom diel žijúcich slovenských skladateľov. Mnohí z nich mu venovali svoje skladby.

Dušan Bill publikuje články s tematikou interpretácie liturgickej hudby, vedie majstrovské kurzy, organizuje semináre a workshopy doma i v zahraničí. Významnou mierou sa zaslúžil o medzinárodné uznanie a umelecké úspechy slovenského zborového umenia a slovenskej cirkevnej hudby. 

Eva Moleková

Narodila sa v roku 1986. Je absolventkou Akadémie múzickým umení v Prahe u doc. Jaroslava Tůmu. V rokoch 2001-2007 študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr.art. Petra Reiffersa a Mgr.art. Dušana Billa - zborové dirigovanie . Už ako pätnásťročná sa zúčastnila medzinárodnej interpretačnej súťaže mladých organistov v Opave (2002), kde získala Čestné uznanie 1. stupňa a v roku 2004 3.miesto. V roku 2005 sa stala víťazkou Súťaže slovenských konzervatórií a v tom istom roku získala 2. cenu na Súťaži organistov v Humpolci.

Absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u renomovaných organistov, ako sú Karel Pukert, Philippe Lefebvre, Wolfgang Reisinger a Michel Bouvard. Ako dirigentka viedla chrámový spevácky zbor farnosti Holíč, ktorý získal v roku 2010 ocenenie Trnavského samosprávneho kraja za Kultúrny prínos.

V súčasnosti pôsobí ako organistka a dirigentka chrámového speváckeho zboru baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a vyučuje organovú hru na Základnej umeleckej škole v Skalici.