Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Schola cantorum Rosenbergensis Katolíckej univerzity v Ružomberku

vznikla na pôde Katedry hudobnej výchovy niekdajšieho Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku v roku 1999, od roku 2000 je súčasťou Katedry hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Poslaním ružomberskej schóly je vzbudzovať pozitívny vzťah ku gregoriánskemu chorálu v študentoch, ktorí prichádzajú na Katolícku univerzitu v Ružomberku a zároveň ich naučiť čo najvernejšie interpretovať tento duchovný žáner pre budúce liturgické účely. Študenti sa venujú teoretickému i praktickému naštudovaniu najstarších gregoriánskych spevov, ale spoznávajú aj historicky mladšie spevy, ktoré sa zachovali v domácich hudobno-liturgických pamiatkach. Okrem latinských spevov sa sporadicky venujú aj domácej liturgickej tvorbe súčasných autorov, akými sú Rastislav Adamko, Vlastimil Dufka, Peter Hochel, Stanislav Šurin a ďalší. Hoci sa obsadenie zväčša zmiešanej schóly v dôsledku časovo ohraničeného štúdia jej členov často mení, študentská schola pravidelne vystupuje na miestnych adventných a koncoročných koncertoch duchovnej hudby ako aj na latinských či slovenských bohoslužbách. Účinkovala na viacerých zahraničných (Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Česko, Maďarsko) i domácich koncertoch duchovnej hudby.

Už v roku 2002 Schola cantorum Rosenbergensis získala Cenu za interpretáciu gregoriánskeho chorálu na Festivale sakrálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti. Za osobitnú česť považuje toto špecifické univerzitné zoskupenie aktívnu účasť na všetkých ôsmich ročníkoch Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave (od roku 2007). Najvýznamnejšie ocenenie si však zakladateľka a dirigentka ansámbla prevzala 17. februára 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, kde jej bola Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelená Cena FraAngelica za osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku.

Napriek tomu, že gregoriánsky chorál je výsostne liturgický spev, Schola cantorum Rosenbergensis sa príležitostne predstavila aj na niekoľkých súťažných festivaloch. Najvýraznejší úspech však dosiahli v decembri roku 2017 na XXVII. Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby s Cenou Petra Ebenav Prahe, kde sa schóla umiestnila v zlatom pásme.

Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku sa podieľala na nahrávaní 4 CD nosičov: DixitDominus (2003), Gaudete in Domino (2007), Počujte radosť utešenú (2009), Antifóny a duchovné piesne od Stanislava Šurina (2011) a zbierky básní Janka Silana Medzidobie. Výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora (2012,ed. Edita Príhodová). Pre Rádio Lumen nahrala ružomberská schóla Litánie k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej a záznam z vystúpenia na druhom ročníku Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave (2009) bol dlhodobo zaradený aj do vysielania televízie LUX. 


Janka Bednáriková (rod. Bystričanová)

docentka, doktorka gregoriánskeho spevu pôsobí na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 1999. Magisterské štúdiá absolvovala na Pedagogickej fakulte v Nitre (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor ruský jazyk – hudobná výchova) a na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme (odbor gregoriánsky chorál), kde v rovnakej špecializácii absolvovala aj doktorandské štúdium. V roku 2014 sa habilitovala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 2010 - 2014 bola riaditeľkou Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na PF KU, v rokoch 2014 - 2018 prorektorkou pre vedu a umenie na KU v Ružomberku, od roku 2019 je tajomníčkou Odborovej komisie v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika, v študijnom programe Didaktika hudby a študijnou poradkyňou na Katedre hudby PF KU. Okrem pedagogického pôsobenia sa venuje vedeckému bádaniu stredovekých notovaných prameňov z nášho územia, najmä fragmentárne zachovaným pamiatkam s bezlinajkovou notáciou. Je autorkou viacerých monografií, vedeckých štúdií a odborných článkov zaoberajúcich sa problematikou stredovekej liturgickej hudby. Zároveň savenuje umeleckému vedeniu vokálneho telesa Schola cantorum Rosenbergensis, ktoré založila v roku 1999 a s ktorým sa zúčastňuje na verejných vystúpeniach, liturgických slávnostiach a na koncertoch duchovnej hudby.