Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Rastislav Adamko 

je kňazom rožňavskej diecézy. Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Ľ. Kudju. Teologické a muzikologické štúdia absolvoval na Katolíckej univerzite v Ľubline v Poľsku (1996 - 2002). V rokoch 2002 - 2004 bol odborným asistentom na Katedre hudobného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

V súčasnosti je prodekanom pre vedu a umenia, zároveň pôsobí ako docent na Katedre hudby PF KU v Ružomberku. Je členom diecéznej i celoslovenskej liturgickej komisie a hudobnej subkomisie. Podieľa sa na príprave Nového celoslovenského liturgického spevníka. Venuje sa hudobnej medievalistike, výskumom a publikovaniu slovenskej sakrálnej hudby, ako aj kompozíciám v oblasti novej duchovnej hudby. Ako huslista sa predstavil na viacerých domácich i zahraničných koncertoch a festivaloch (Lódž, Czestochowa, Varšava, Paríž, Seattlee, Budapešť, Györ, Kassel a i.). Venuje sa i komornej hre. 

Zuzana Zahradníková 

Na štátnom konzervatóriu v Bratislave študovala odbor cirkevná hudba, organ u I. Szabóa, dirigovanie zboru u D. Billa. Po maturite pokračovala v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v tom istom odbore, organ u I. Sokola a dirigovanie zboru u E. Šarayovej. Od roku 2000 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde je v súčasnosti docentkou a zároveň vedúcou Katedry hudby. 

Okrem vyučovania hry na organe spolupracuje s univerzitným zborom BENEDICTUS a s komorným súborom DIXIT DOMINUS. V rokoch 1995 - 2002 pôsobila ako korepetítorka v Detskom a mládežníckom speváckom zbore Slovenského rozhlasu, s ktorým sa zúčastnila mnohých domácich i zahraničných koncertov a rozhlasových nahrávok. Spolupracovala aj s Bratislavským detským zborom, Bratislavským chlapčenským zborom, Scholou cantorum v Spišskej Kapitule, miešaným zborom Tirnavia a Trnavským komorným orchestrom. Ako koncertná organistka vystúpila na viacerých domácich i zahraničných koncertoch a festivaloch (Trnavské organové dni 2004, 2006, 2008, 2010, 2015; Organové dni v Piešťanoch 2003, 2008, Musica Sacra Skalica 2007, 2008; Trnavská hudobná jar 2016; Harry and Myrtle Olson International Organ Series in Seattle, USA 2009-2013 a i).