Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Peter Guľas

Po absolvovaní štúdia kompozície a klavíra na Konzervaróriu v Košiciach (prof. Podprocký a Miller) a HTF VŠMU v Bratislave (prof. Hrušovský/ Hatrík a Černecká/ Buranovský) v štúdiu čembala na Conservatoriu van Amsterdam (prof. Bob van Asperen), kde v roku 2000 získal majstrovský diplom. Svoje znalosti hry generálneho basu si prehĺbil na CNSMD de Lyon (prof. Ives Rechsteiner). Po ukončení štúdií sa stal vyhľadávaným hráčom bassa continua a sólistom v popredných ansámbloch a orchestroch a koncertoval vo väčšine krajín Európy, v USA, Mexiku, Argentíne a Guatemale. Od roku 2005 je stálym členom súboru Musica Aeterna, s ktorým realizoval celý rad domácich aj zahraničných vystúpení ( napr. Bach festival Budapest, Bachfest Leipzig - Zimmermannov čembalový koncert, Rudolfinum v Prahe - program MEMA 2009, Dni starej hudby, Opera Aeterna). Premiérovo uviedol a nahral na CD platne množstvo znovu objavených hudobných pamiatok z územia Slovenska (Hudba z Trenčína, omšu, symfónie a sonáty Antona Zimmermanna).

Ako sólista na čembale premiéroval program zostavený PhDr. Ladislavom Kačicom z diel zapísaných v Roškovského zborníku (festival Concentus Moraviae), uviedol tiež v novodobej premiére hudbu Franza Paula Riglera na klavichorde (Helsinki). Jeho profilové CD (Diskant) obsahuje práve sonáty pre fortepiano a čembalo tohto vynikajúceho tvorcu a virtuóza, ktorý pôsobil aj ako významný pedagóg v Prešporku (dramaturgia PhDr. Kačic). Niektoré z týchto sonát boli nahrané vôbec prvýkrát na historických nástrojoch. Hral Bachove čembalové koncerty s Košickou filharmóniou a Capellou Istropolitanou (BachForAll Praha 2017), Hummelov dvojkoncert so ŠKO Žilina. V SND naštudoval ako korepetítor a sprevádzal na čembale opery Händela a Mozarta.

Na vlastnom hammerklavíri (model Walter&Sohn 1805 - kópia z dielne Paula McNultyho, Divišov) inicioval mnohé hudobné aktivity a koncertné predvedenia klavírnej hudby (napr. Virtuózi v Prešporku). Zaoberá sa aj ladením a údržbou historických klávesových nástrojov.

Venuje sa tiež súčasnej hudbe (premiéroval vlastnú skladbu Toccata pre čembalo v Nitrianskej galérii, Concerto Manuela de Fallu na BHS 2009 so súborom Quasars Ensemble, nahrávka Etudy pre čembalo Josefa Sixtu, premiéra Dua pre cymbal a čembalo od Ilju Zeljenku s E. Ginzery).

Bohatá je tiež jeho pedagogická a teoretická činnosť. V roku 2009 obhájil na VŠMU titul PhD. dizertačnou prácou na tému Francúzsky generálny bas. Pôsobil ako lektor na kurzoch holandskej spoločnosti La Pellegrina, viedenského Orpheon, a viedol triedu čembala a bassa continua na workshope MEMA 2009. Prednášal teóriu a vyučoval čembalo, basso continuo a improvizáciu na VŠMU, každoročne vedie tvorivé dielne na Dňoch starej hudby. Od roku 2017 je odborným asistentom hudobných predmetov na PdF Trnavskej univerzity.